ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ του έργου με κωδ. 5179822

Δημιουργήθηκε 13 Μαρτίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

του έργου:

«Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας

σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5179822

 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίωνμέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας»στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179822, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μεΚωδ. ΣΑ 0051. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΕΠ00510056),

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο τουΕπιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

80500000-9 - Υπηρεσίες κατάρτισης,

79132000-8 - Υπηρεσίες πιστοποίησης,

85312320-8 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 99.960,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.Τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής των συμμετεχόντων, προσδιορίζονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

  • Η υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης για 50 άνεργους/ες συνολικά που διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας εντός της ΠΕ Καστοριάς σε ειδικότητες της «Μεταποιητικής Δραστηριότητας Γουνοποιίας»., στις ειδικότητες:

1.ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΟΥΝΑΣ»., διάρκειας 168 ωρών που περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 134 ωρών και πρακτική άσκηση 34 ωρών.

2.ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΟΥΝΑΣ, διάρκειας 168 ωρών που περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 134 ωρών και πρακτική άσκηση 34 ωρών

  • Η Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων των καταρτισθέντων μέσω αξιολόγησης από φορείς που είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) (ΕΠΕΔ: Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής Διαπίστευσης) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO /IEC17024, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά ή από εταιρείες λογισμικού οι οποίες παρέχουν σχετικές πιστοποιήσεις, σε πρότυπα που βρίσκονται σε σύνδεση με τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων.
  • Η Συμβουλευτική. Κάθε ωφελούμενος θα υποστηριχθεί μέσω τεσσάρων (4)ατομικών συνεδριών.

 

Γλώσσα Υποβολής Προσφορών & Επικοινωνίας: Ελληνική

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 11/04/2023 ώρα: 18:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 19/04/2023 ώρα: 11:00π.μ.

Η διάρκεια σύμβασης από την ημέρα υπογραφής αυτής είναι έξι (6) μήνες 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζειχρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (999,60€)

  • Εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης(3.998,40€) 

Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθ. 3.4 της διακήρυξης. 

Διάθεση της Αναλυτικής Διακήρυξης του διαγωνισμού και των συμπληρωματικών εγγράφων της σύμβασης:

  • Από τη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:promitheus.gov.gr(Α/Α ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: 186949)
  • Από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής:http://www.helfurfe.gr

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ

 

Εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε τα αρχεία της διακήρυξης: 

Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού 

Τεύχος διαγωνισμού

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή xml

Παράρτημα VII

LOGO