Ανακοινωσεις

08 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Καστοριά, 08.12.2022

Αρ. Πρωτ.: 4344

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ, ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ5035173 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

και λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την με αρ. πρωτ. 2800/Β3/648/11.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΥΟΓ46ΜΤΛΡ-ΔΤΚ) 1η τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
 • Την υπ’ αρ. 02/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελούμενων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας
 • Το από 07.12.2022 Πρακτικό Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας για έγκριση των 1/22.11.2022 και 2/02.12.2022 Πρακτικών της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων για την συμμετοχή τους στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Δημοσιοποιεί το Οριστικό Μητρώο Ωφελούμενων και ανακοινώνει

Τα Οριστικά αποτελέσματα κατάταξης με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες Ωφελούμενους ανά Υποέργο και Περιφέρεια ως εξής:

Υποέργο 2: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη,  Ήπειρος, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα)

 

Υποέργο 3: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Περιφέρειες σε Μετάβαση, εκτός Στερεάς Ελλάδας: Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά)

 

Υποέργο 4: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: Αττική)

        Περιφέρεια Αττικής 

Υποέργο 5: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες  2Σ – Νότιο Αιγαίο)

       Περιφέρεια ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υποέργο 6:Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Περιφέρειες σε  Μετάβαση 2Σ – Στερεά Ελλάδα)

      Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ανάδοχος του έργου κατάρτισης και Πιστοποίησης είναι η:
 
Ένωση Εταιρειών  «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε. – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Κ.Δ.Β.Μ.».
Στοιχεία επικοινωνίας αναδόχου:
1. «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ.: «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.», Δ/νση: Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη,  email: tpolis@technopolis-ekp.gr, τηλέφωνο: 2310556602.
2. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Κ.Δ.Β.Μ.», Δ/νση: Ι. Κωλέττη 24, 54627, Θεσσαλονίκη, email: info@ekai.gr, τηλέφωνο: 2310508338logo


23 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Καστοριά, 23.11.2022

Αρ. Πρωτ.: 4338

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ, ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ5035173 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την με αρ. πρωτ. 4982/1094/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: Ω2Α646ΜΤΛΡ-ΚΩΟ) και την με αρ. πρωτ. 2800/Β3/648/11.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΥΟΓ46ΜΤΛΡ-ΔΤΚ) 1η τροποποίηση της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
 • Την από 18/08/2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΓ που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθμ 02/2022 πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελουμένων για την συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173
 • Την υπ’ αριθμ 02/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελούμενων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας

δημοσιοποιεί

το Προσωρινό Μητρώο Ωφελούμενων

και ανακοινώνει

 1. τον Πίνακα Δυνητικά Ωφελουμένων
 2. τον Πίνακα μη Επιλέξιμων Αιτήσεων Υποψηφίων Ωφελούμενων και
 3. τα προσωρινά αποτελέσματα/ πίνακες κατάταξης με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες ανά Περιφέρεια, της υπ αριθμ. 02/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5)εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων στην ιστοσελίδα της ΕΟΓ:http://www.helfurfe.gr/el/και συγκεκριμένα έως τις 30/11/2022 και ώρα 16:00.

Οι ενστάσεις/αντιρρήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., υπόψη της αρμόδιας επιτροπής ενστάσεων και πρέπει να συνοδεύονται από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΣ).

Συνημμένα αναρτώνται:

 1. Πίνακας Δυνητικά Ωφελούμενων
 2. Πίνακας μη Επιλέξιμων Αιτήσεων Υποψηφίων Ωφελούμενων
 3. Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες ανά Περιφέρεια, της Πρόσκλησης 02/2022 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων

 

logo 

24 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Καστοριά, 24/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 4314


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 


ΕΩΣ ΤΙΣ 28/09/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59:59

Read more

Νεα της Γουνας

08 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Καστοριά, 08.12.2022 Αρ. Πρωτ.: 4344   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ, ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της ...
23 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Καστοριά, 23.11.2022 Αρ. Πρωτ.: 4338 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ, ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και ...
24 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Καστοριά, 24/09/2022Αρ. Πρωτ.: 4314 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 28/09/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59:59

Video

It is time to reconnect with nature, TIME TO SLOW DOWN