Ανακοινωσεις

19 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΘΜ. 05/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με κωδικό ΟΠΣ 5179822 

LOGO OXE

19/09/2023

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 06

ΑνακοΙνωση ΠροσωρινΩν ΑποτελεσμΑτων της υπ’ αρθμ. 05/2023 ΠρΟσκλησης ΕκδΗλωσης ΕνδιαφΕροντος

Η Ένωση Εταιρειών «Κ.Δ.Β.Μ. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. - ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.» ως Ανάδοχος Φορέας με βάση την από 03/07/2023 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου, έχει αναλάβει από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (Δικαιούχος Φορέας),την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5179822 και λαμβάνοντας υπόψη:

  • -Την υπ’αριθμ. 4117/13.10.2022 (ΑΔΑ:ΩΝ1Δ7ΛΨ-8ΩΓ) Απόφαση Ένταξης της πράξης «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5179822, στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020». 
  • -Την υπ’ αριθμ 05/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για την συμμετοχή στην Πράξη «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας» με κωδικό ΟΠΣ 5179822. 
  • -Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 679/2016. 
  • -Το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων στις 19.09.2023.

 

Δημοσιοποιεί τους Προσωρινούς πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά των επιλεγέντων και των επιλαχόντων ωφελούμενων καθώς και των απορριφθέντων.

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση των Πινάκων Κατάταξης ήτοι έως τις 24/09/2023.

Οι ενστάσεις/αντιρρήσεις αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στηδιεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., υπόψη της αρμόδιας επιτροπής ενστάσεων και πρέπει να συνοδεύονται από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΣ).

ΠΙΝΑΚΕΣ:

 

LOGO

 

30 Αυγούστου 2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του έργου: «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα

LOGO OXE

Αρ.Πρωτ. 4423

     30/08/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

του έργου:

«Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας» με κωδ. ΟΠΣ 5179822

ΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (Ε.Ο.Γ) (Δικαιούχος Φορέας)έχει αναθέσει στηνΈνωση Εταιρειών «Κ.Δ.Β.Μ. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. - ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε», ως Ανάδοχος Φορέας, με την από 06/07/2023 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου, την εκτέλεση του Υποέργου 2 της Πράξης «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας»,με κωδικό ΟΠΣ 5179822 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ).

Ανακοινώνει

ότι η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ωφελουμένων στην πράξη «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας»,με κωδικό ΟΠΣ 5179822, παρατείνεται μέχρι και τις 12.09.2023 και ώρα 23:59:59.

 Η αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον ιστότοπο: http://www.helfurfe.gr/

 Ηλεκτρονικές Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής που θα υποβληθούν μετά από τις 12/09/2023 και ώρα 23:59:59 δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. καιστα τηλέφωνα 24670-29895 // 24670-21213 // 24670-21216 (ώρες επικοινωνίας 10:00 – 19:00).

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Δικαιολογητικά Υποβολής της Αίτησης

Πατήστε εδώ  για να υποβάλλετε την Αίτηση Συμμετοχής & τα Δικαιολογητικά σας

LOGO

 

25 Αυγούστου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2023 2ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Καστοριά, 25/08/2023

Αρ. Πρωτ.: 4419

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2023 2ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ, ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λαμβάνοντα υπόψη:

  • Την με αρ. πρωτ. 4982/1094/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: Ω2Α646ΜΤΛΡ-ΚΩΟ) και την με αρ. πρωτ. 4189/31.07.2023 (ΑΔΑ: 6ΒΡ1Η-ΩΥΗ) 3η τροποποίηση της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
  • Την από 19/06/2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΓ που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθμ 01/20232ης συμπληρωματικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελουμένων για την συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173 (Περιφέρειες Νοτίου Αιγάιου και Στερεάς Ελλάδας)
  • Την υπ’ αριθμ 01/20232η Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελούμενων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας
  • Την από 24.08.2023απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας για έγκριση των 1/31.07.2023 και 2/09.08.2023 Πρακτικών της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων για την συμμετοχή τους στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020 (Περιφέρειες Νοτίου Αιγάιου και Στερεάς Ελλάδας)

Δημοσιοποιεί το Οριστικό Μητρώο Ωφελούμενωνκαι ανακοινώνει

Τα Οριστικά αποτελέσματα κατάταξης με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες Ωφελούμενους ανά Υποέργο και Περιφέρεια (μόνο για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγάιου και Στερεάς Ελλάδας) ως εξής:

Υποέργο 5: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες  2Σ – Νότιο Αιγαίο)

Υποέργο 6: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Περιφέρειες σε  Μετάβαση 2Σ – Στερεά Ελλάδα)

 

espa logo

Νεα της Γουνας

19 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΘΜ. 05/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με κωδικό ΟΠΣ 5179822 

19/09/2023 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 06 ΑνακοΙνωση ΠροσωρινΩν ΑποτελεσμΑτων της υπ’ αρθμ. 05/2023 ΠρΟσκλησης ΕκδΗλωσης ΕνδιαφΕροντος Η Ένωση Εταιρειών «Κ.Δ.Β.Μ. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. - ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.» ως Ανάδοχος Φορέας με βάση την από 03/07/2023 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου, έχει ...
30 Αυγούστου 2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του έργου: «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα

Αρ.Πρωτ. 4423      30/08/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του έργου: «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας» με κωδ. ΟΠΣ ...
25 Αυγούστου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2023 2ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Καστοριά, 25/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 4419 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2023 2ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ, ενεργώντας ως ...

Video

It is time to reconnect with nature, TIME TO SLOW DOWN