ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΘΜ. 05/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με κωδικό ΟΠΣ 5179822 

Δημιουργήθηκε 26 Σεπτεμβρίου 2023

LOGO OXE

25/09/2023

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 10

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ’ αρθμ. 05/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Ένωση Εταιρειών «Κ.Δ.Β.Μ. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. - ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.»ως Ανάδοχος Φορέας με βάση την από 03/07/2023 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου,έχει αναλάβει από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (Δικαιούχος Φορέας),την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5179822 και λαμβάνοντας υπόψη:

  1. -Τηνυπ’αριθμ. 4117/13.10.2022 (ΑΔΑ:ΩΝ1Δ7ΛΨ-8ΩΓ) Απόφαση Ένταξης της πράξης «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5179822, στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
  2. -Την υπ’ αριθμ 05/2023Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για την συμμετοχή στην Πράξη «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας» με κωδικό ΟΠΣ 5179822,
  3. -Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 679/2016.
  1. -Το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων στις 19.09.2023
  2. -Το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων στις 25.09.2023

 

Δημοσιοποιεί τους Οριστικούς πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά των επιλεγέντων και των επιλαχόντων ωφελούμενων καθώς και τωναπορριφθέντων.

ΠΙΝΑΚΕΣ