ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2023 2ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Δημιουργήθηκε 25 Αυγούστου 2023

Καστοριά, 25/08/2023

Αρ. Πρωτ.: 4419

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2023 2ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ, ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λαμβάνοντα υπόψη:

  • Την με αρ. πρωτ. 4982/1094/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: Ω2Α646ΜΤΛΡ-ΚΩΟ) και την με αρ. πρωτ. 4189/31.07.2023 (ΑΔΑ: 6ΒΡ1Η-ΩΥΗ) 3η τροποποίηση της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
  • Την από 19/06/2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΓ που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθμ 01/20232ης συμπληρωματικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελουμένων για την συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173 (Περιφέρειες Νοτίου Αιγάιου και Στερεάς Ελλάδας)
  • Την υπ’ αριθμ 01/20232η Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελούμενων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας
  • Την από 24.08.2023απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας για έγκριση των 1/31.07.2023 και 2/09.08.2023 Πρακτικών της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων για την συμμετοχή τους στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020 (Περιφέρειες Νοτίου Αιγάιου και Στερεάς Ελλάδας)

Δημοσιοποιεί το Οριστικό Μητρώο Ωφελούμενωνκαι ανακοινώνει

Τα Οριστικά αποτελέσματα κατάταξης με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες Ωφελούμενους ανά Υποέργο και Περιφέρεια (μόνο για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγάιου και Στερεάς Ελλάδας) ως εξής:

Υποέργο 5: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες  2Σ – Νότιο Αιγαίο)

Υποέργο 6: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Περιφέρειες σε  Μετάβαση 2Σ – Στερεά Ελλάδα)

 

espa logo